Biztonság, gondoskodás és zöld környezet a kicsiknek.

Kedves Szülők!

Kérjük a megadott linken foglaljanak időpontot a bölcsődei és óvodai beiratkozáshoz. A kitöltött beiratkozási kérelmet e-mailben elküldve (faluovi@tahitotfalu.hu) vagy személyesen hozzák el magukkal. Köszönjük!

Időpont foglalási link a bölcsődei és óvodai beiratkozáshoz:

https://ovoda-bejelentkezes.herokuapp.com/

Bölcsődei felvételi kérelmek:

- alapellátás

- időszakos felügyelet

Óvodai felvételi kérelem

- óvodai felvétel iránti kérelem


Közlemény a 2022/2023-as nevelési évre történő bölcsődei - óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba és Bölcsődébe a gyermekeket a 2022/2023-as nevelési évre

2022. május 2. napjától 2022. május 6. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: Epreskert Óvoda, Petőfi Sándor u. 12.

06-26-387-055

A bölcsődei - óvodai beiratkozás személyes jelenléttel történő intézéséhez, az Önkormányzat hivatalos honlapján www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapján www.tahitotfaluovodak.hu 2022. április 20-tól közzétett linken keresztül, a várakozás elkerülése érdekében kérjük, hogy foglaljanak időpontot!

Bölcsődei beiratkozás

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, nevelését, szakszerű gondozását biztosító intézmény. A bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek 20 hetes kortól, annak a nevelési évnek a végéig, amelyben 3. életévét betölti; akinek szülei, nevelői valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A bölcsődei ellátás igénybevétele önkéntes.

A Gyvt. 43. § szerint felvételkor előnyben kell részesíteni:

• ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

• akit egyedülálló szülő nevel, melyet MÁK határozattal igazolni tud,

• akinek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek,

• akinek egyik szülője orvosilag igazolt beteg,

• akit védelembe vettek.
A Tahitótfalui Orgonaliget Bölcsődébe azon szülők gyermeke vehető fel és gondozható, akiknek bejelentett lakóhelye és életvitelszerű tartózkodási helye Tahitótfalu közigazgatási területén van. Az ellátási területen kívüli lakóhellyel rendelkező gyermek is felvehető, Tahitótfalu Képviselő Testülete által meghatározott mértékben, ha minden Tahitótfaluban élő és bölcsődei ellátást igénylő gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

A bölcsődei alapellátáson túl, a csoportok üres férőhelyein, térítés ellenében időszakos gyermekfelügyeletet biztosítunk, a szülő elfoglaltságának idejére, napi maximum 8 órában, a szülő és a bölcsőde között létrejött megállapodás alapján.
Az ellátásokért a vonatkozó jogszabályok és Tahitótfalu Képviselő Testülete által meghatározott mértékben, térítési díjat kell fizetni, melyről a beiratkozás időszakában fogunk tudni felvilágosítást adni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- Bölcsődei felvételi kérelem – Alapellátás / Bölcsődei felvételi kérelem – Gyermekfelügyelet, mely 2022. április 20-tól letölthető az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu , illetve átvehetik az Epreskert Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.)
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (a gyermek lakcímkártyája),

- a gyermek TAJ kártyája,

- a szülők személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

- ha van szakértői vélemény, igazolás ételallergiáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülők és a gyermek regisztrációs igazolása, ill. tartózkodási kártyája.

A bölcsődei jelentkezés még nem jelent felvételt! Az Orgonaliget Bölcsőde működésének engedélyeztetése után biztossá váló nyitási dátum ismeretében, a felvételről hozott döntésről a bölcsődevezető tájékoztatja a szülőket, várhatóan augusztus második felében. Ezután létrejön a Megállapodás a gyermek napközbeni ellátására/időszakos gyermekfelügyeletre a bölcsőde és a szülő között, ezzel véglegessé válik a jelentkezés.
Az elutasító döntés tartalmazza az elutasítás tényét, indokát, az esetleges későbbi bölcsődei felvétel időpontját és a jogorvoslati lehetőséget.

Óvodai beiratkozás

Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2022/2023-as nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2022. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

- óvodai felvételi kérelmet, (2022. április 20-tól letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu, illetve átvehetik az Epreskert Óvodában)

- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

- a gyermek TAJ kártyáját,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

- ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról,
- nem magyar állampolgár esetén, a szülők és a gyermek regisztrációs igazolását, ill. tartózkodási kártyáját.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen lakik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.

Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitótfalui Óvodák biztosítja a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.

Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az óvoda.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyerhetnek.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.

Külföldön tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

Felmentési kérelem

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu e-mail címre.

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése, mely letölthető a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!

Tahitótfalu, 2022. március 1.

Dr. Sajtos Sándor sk.

polgármester


Friss információ az óvodai beiratkozással kapcsolatban

Kedves Szülők!

 

A járványhelyzetre való tekintettel és az óvodában bent lévő gyermekek, illetve dolgozók egészsége érdekében kérjük, hogy az online beiratkozást részesítsék előnyben. A faluovi@tahitotfalu.hu e-mail címre küldjék el az alábbi okmányok másolatát 2021. 05. 07. 16 óráig:

 • a kitöltött beiratkozási adatlapot (www.tahitotfaluovodak.hu oldal beiratkozás menüjében),

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

 • a gyermek TAJ kártyáját,

 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,

 • ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról.

Kérdéseikkel nyugodtan keressenek telefonon (+36 30 326 6272), illetve e-mailben (faluovi@tahitotfalu.hu).

A beiratkozással, felmentéssel, óvodakötelezettség külföldön való teljesítésével kapcsolatos minden információt megtalálnak honlapunkon, a beiratkozás menüpont alatt.

A személyes jelenléttel történő beiratkozáshoz ezen a linken foglalhatnak időpontot.

Tahitótfalu, 2021. április 28.

Bánáti Anita óvodavezető


Közlemény a 2021/2022-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2021/2022-es nevelési évre

2021. május 3. napjától 2021. május 7. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, Petőfi Sándor u. 12.
06-26-387-055

 
 Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele
Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2020. január 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Ezek alapján, a 2021/2022-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2021. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.
 
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • óvodai felvételi kérelmet,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • ha van szakértői véleményt, igazolást ételallergiáról.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.
 
Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitótfalui Óvodák biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.
 
Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az óvoda.
 

Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár kérjük bemutatni az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.
Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
 Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.
Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Vagyis azon gyermekek, akik 2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető.
A beiratkozási adatlapot letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu illetve átvehetik az I. számú Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.).
 
 Külföldön tartózkodás esetén
A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
 
Felmentési kérelem
A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu e-mail címre.
 
Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége
Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése, mely letölthető a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról!
 
Tahitótfalu, 2021. február 9.

Dr. Sajtos Sándor sk.
polgármester


 

Változás az óvodai beiratkozás menetében

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 7/2020. (III.25) EMMI határozata alapján, szeretném tájékoztatni Önöket, a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás, rendkívüli helyzetre vonatkozó menetéről.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt (kötelező óvodai nevelés).

A Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.

1. Az Óvoda felvételi körzetébe tartozó gyermekek felvétele

Azoknak a szülőknek, akik Tahitótfaluban laknak (ilyen lakcímkártyával rendelkeznek), nincs teendőjük, mert április 21-ig gyermekük automatikusan felvételt nyer az intézménybe, a fenntartótól kapott lista alapján, a szülő külön jelzése nélkül. A felvételről írásosos tájékoztatást kap a szülő április 30-ig. A beiratkozáshoz szükséges iratokat (óvodai felvételi kérelem, gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészségügyi törzslapja, orvosi igazolás-egészséges közösségbe mehet, kötelező oltásait megkapta, fertőzésmentes környezet- és a szülő személyi azonosító és lakcím kártyáját, ha van szakértői vélemény, igazolás ételallergiáról) a gyermek első óvodai nevelési napján kell bemutatni.

Abban az esetben, ha a szülő más óvodába íratta be gyermekét, a másik intézmény tájékoztatást küld számunkra.

SZEMÉLYESEN MEGJELENNI A BEIRATKOZÁS MIATT NEM SZÜKSÉGES.

2. A 3. életévüket 2020. augusztus 31. után betöltő, illetve az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – az óvodaköteles kort később elérő és a felvételi körzetébe nem tartozó gyermek esetében – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, erről április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt.
A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése és a gyermek lakcímkártyájának beszkennelt, vagy fotózott másolatának elküldése a faluovi@tahitotfalu.hu e-mail címre április 17-ig. Az Óvodai felvételi kérelem letölthető a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon.

3. Amennyiben nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni

Erre irányuló szándékának bejelentését, elektronikus úton, a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, az Ön által választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja. A körzettel nem rendelkező óvoda, a gyermekek felvételéről legkésőbb április 20-ig dönt és erről írásban értesíti a szülőt, illetve a kötelező felvételt biztosító óvodát.

3. Külföldön tartózkodás esetén

A hatályos jogszabályok értelmében 2020. január 1-jétől abban az esetben, ha az óvodaköteles gyermek családjával éppen külföldön él, ezt a tényt az Oktatási Hivatal részére be kell jelenteni.
A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés menüpont Külföldi távozás bejelentése pontjából. A bejelentőlap elektronikus kitöltését követően a kérelmet aláírva a következő postacímre kell megküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.

4. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentés

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelem megtalálható a http://www.tahitotfaluovodak.hu/beiratkozas oldalon, melyet kitöltve a Szentendrei Járási Hivatal Hatósági Osztálya számára kell elküldeni, a 2000 Szentendre, Dózsa György út 8. címre, vagy a jarasihivatal.szentendre@pest.gov.hu e-mail címre.

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett országos veszélyhelyzetben, az óvodai beiratkozáshoz kapcsolódó kérdéseivel kérem, hogy elsősorban a telekommunikációs eszközök segítségével (Bánáti Anita, intézményvezető: 30-326-6272, faluovi@tahitotfalu.hu, www.tahitotfaluovodak.hu) tájékozódjon.

Tahitótfalu, 2020. április 1.

Bánáti Anita

intézményvezető

 

- felmentési kérelem


Közlemény a 2019/2020-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2019/2020-as nevelési évre

                                    2019. május 6. napjától 2019. május 17. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, Petőfi Sándor u. 12.

06-26-387-055

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ezek alapján, a 2019/2020-as nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2019. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

Azon gyermekek, akik 2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között töltik a 3. életévüket, óvodai felvételi szándékukat jelezhetik az intézményben és férőhely függvényében előfelvételt nyernek.

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),

 • a gyermek TAJ kártyáját,

 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.

Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitótfalui Óvodák biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.

Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az óvoda.

Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár kérjük az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

 

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

A beiratkozási adatlapot letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu illetve átvehetik az I. számú Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.).

 

Tahitótfalu, 2019.

 

P.H.

Dr. Sajtos Sándor sk. polgármester

 

 


Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről


A Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évre 2018. május 7. napjától 2018. május 18. napjáig, 8:00-16:00 között lehet beíratni.
 

Közlemény a 2018/2019-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2018/2019-es nevelési évre 

2018. május 7. napjától 2018. május 18. napjáig, 8:00-16:00  

között lehet beiratni.

 

A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, Petőfi Sándor u. 12. (06-26-387-055)  

 

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ezek alapján, a 2018/2019-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2018. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

 

A 2018/2019-es nevelési évre azokat a beiratkozókat is várjuk, akik 2019. május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket.

 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe.  

Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitótfalui Óvodák biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.  

Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az óvoda.

 Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár kérjük az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld. 

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést. 

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

A beiratkozási adatlapot letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, valamint az Óvoda honlapjáról www.tahitotfaluovodak.hu illetve átvehetik az I. számú Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.).

Tahitótfalu, 2018. február 22. 

Dr. Sajtos Sándor sk. polgármester

 


 

Közlemény a 2017/2018-as nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2017/2018-as nevelési évre 2017. május 2. napjától 2017. május 12. napjáig, 8:00-16:00 között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, Petőfi Sándor u. 12.

06-26-387-055

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ezek alapján, a 2017/2018-as nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2017. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik. 

A 2017/2018-as nevelési évre azokat a beiratkozókat is várjuk, akik 2018. május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. 

A kötelező óvodai nevelés fejlesztő nevelésben is teljesíthető, valamint a gyermek három éves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. 

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyája),
 • a gyermek TAJ kártyáját,
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda felvételi körzete: Tahitótfalu község közigazgatási területe. 

Az óvoda alapító okirata szerint, a Tahitótfalui Óvodák biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a beiratkozáshoz kérjük, hozza magával (amennyiben van) az orvosi és a szakértői véleményt.

 Nemzetiségi óvodai nevelést nem folytat az óvoda.

Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár kérjük az állandó tartózkodásra jogosító okmányt, ill. tartózkodási engedélyt.

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről írásban értesíti a szülőt. A döntésről, amennyiben a szülő, az óvodai beiratkozás napján- az elektronikus elérhetőségének megadásával- kérte, az óvoda vezetője elektronikus úton értesítést küld.

Az óvodavezető a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el és hoz másodfokú döntést.

Kérem, a fentiekben meghatározott időpontban gondoskodjanak gyermekük óvodába történő beíratásáról.

A beiratkozási adatlapot letölthetik az Önkormányzat hivatalos honlapjáról www.tahitotfalu.hu, illetve átvehetik az I. számú Óvodában (2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor u. 12.).

Tahitótfalu, 2017. február 22.                                                      

Dr. Sajtos Sándor sk.

      polgármester

 


Közlemény a 2016/2017-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás rendjéről

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy Tahitótfalu Község Önkormányzata által fenntartott Tahitótfalui Óvodákba a gyermekeket a 2016/2017-es nevelési évre

2016. május 2. napjától 2016. május 13. napjáig, 8:00-16:00

között lehet beíratni.

A beiratkozás helye: I.sz. Óvoda, Petőfi Sándor u. 12.

06-26-387-055

Felhívom a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezési szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ezek alapján, a 2016/2017-es nevelési évre kötelező azon gyermekek beíratása, akik 2016. augusztus 31-ig a 3. életévüket betöltik.

A 2016/2017-es nevelési évre azokat a beiratkozókat is várjuk, akik 2017. május 31-ig a 3. életévüket betöltik, mert a köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermekek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási